בלוג

דן חניה

03/2017

פעילות: Nous avons commencé cette activité de générosité avec les soldats depuis la guerre à Gaza en 2014. Et aujourd'hui nous avons acheté une roulotte pour pouvoir développer cette activité de restauration de haute qualité pour les soldats qui arrivent de plus en plus nombreux. Cela nous permet de leur offrir une pause et leur donner la force de continuer à sécuriser notre pays à travers la solidarité du peuple Juif.
We started this activity of generosity with the soldiers since the war in Gaza in 2014. And today we bought a trailer to be able to develop this high quality restoration activity for the soldiers who arrive more and more. This allows us to give them a break and give them the strength to continue securing our country through the solidarity of the Jewish people.

טלפון :0527331474

דואר אלקטרוני:sud.israel@yahoo.fr

תגובות

רוברט ואיימי בוק
דוד וסרינה קושיצקי
אירה ואינגבורג רנרט
ג'יי וג'יני שוטנשטיין
רונן הררי
הפדרציה היהודית של ניו יורק (UJA)
יצירת קשר
© 2021 פרס ירושלים לאחדות ישראל
.
Website by ELILEV.ME | Design by WINSITE